tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

System ECTS

System ECTS

System ECTS

Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych przystąpiła do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (The European Credit Transfer System) - ECTS. Decyzja ta wydana została Zarządzeniem nr 3/2006 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z  dnia 10 kwietnia 2006 roku. Zatwierdzenie programów nauczania na  kierunkach studiów nastąpiło 30 czerwca 2007 roku (Zarządzenie nr 1/2007 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2007 roku). Studenci, którzy rozpoczęli naukę począwszy od roku akademickiego 2007/2008 zostali objęci systemem ECTS.

System ECTS jest przede wszystkim systemem akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów, odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni jak i innych uczelniach w kraju i za granicą. System punktów ECTS dostarcza uniwersalnego sposobu pomiaru i oceny zdobytej przez studentów wiedzy.
Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym kursom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy kurs w  stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom, seminariom, laboratoriom, warsztatom, zajęciom praktycznym i praktyce zawodowej. Punkty ECTS są relatywnym, a  nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony kurs w programie. 

W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr przypada od 27 do 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym kursom kończącym się oceną. Wyjątkiem przyznawania punktów ECTS bez oceny jest praktyka zawodowa, która stanowi integralną część procesu kształcenia oraz pracy dyplomowej. Punkty ECTS przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu kursów. Liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli.
Ramowy plan studiów każdego z kierunków studiów prowadzonych na  Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych zawiera wykaz przedmiotów obowiązkowych i do wyboru, wykaz egzaminów i innych obowiązków dydaktycznych oraz liczbę punktów ECTS, podaną dla każdej z dydaktycznych form, każdego przedmiotu. By uzyskać tytuł zawodowy licencjata należy osiągnąć (tak na  studiach stacjonarnych jak i na niestacjonarnych) minimum 180 punktów ECTS.

PUNKTY ECTS A WARUNKI WPISU NA KOLEJNY SEMESTR
Zgodnie z §13 ust.1 Regulaminu studiów KPSW student uzyskuje prawo do  wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów jest nie mniejsza od sumy punktów określonych przez radę wydziału w planie studiów do uzyskania w poprzedzających semestrach. W semestrze pierwszym student wyszczególnia kursy odpowiadające 30 punktom, zaś w ostatnim semestrze studiów kursy dające możliwość ukończenia studiów w tym semestrze.
GDY ZABRAKNIE PUNKTÓW...
Nie zawsze udaje się zaliczyć czy zdać wszystkie przedmioty. W związku z tym, dla każdego kierunku studiów Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uchwałą nr 7/2007 z dnia 19.11.2007 r. oraz Uchwałą nr 9/2010 z dnia 24.05.2010 r. określiła wielkość dopuszczalnego deficytu punktów po danym semestrze, czyli taką liczbę brakujących punktów w stosunku do obowiązkowych, która będzie jeszcze dawała prawo do wpisu na następny semestr.
 
DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,
WARUNKUJĄCY UZYSKA NIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR
 

Lp.

Kierunek

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

Semestr V

Semestr VI

1.     

Pedagogika

-8

-8

-7

-8

-10

0

2.     

Filologia germańska

-12

-12

-8

-8

-10

0

3.     

Filologia angielska

-12

-12

-8

-8

-10

0

4.     

Filologia polska

-10

-9

-8

-8

-10

0

5.     

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

-8

-8

-8

-8

-10

0

PAKIET INFORMACYJNY ECTS W KPSW